اس ام اس لری.. بختیاری


دلم سیت باز امشو تنگ تنگه سرم پیک و بساطم لنگ لنگه

خدا دونه‌، خوتم دونی، خومم ها که هر وقت ته منی دنیا قشنگه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نه میتونم هنات بکم نه خوت میایی نالکم رت سی فلک پس که میایی

مه که بی تو خراوم، تو چطوری؟ مه که سی تو کواوم تو چطوری؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مه چی دیکی که و دس دختری با غمت ها مه تاوم تو چطوری؟

هم مولا، هم کدخدا، هم خوش سویلی گرز و دس، تفنگ و شو، ستین ایلی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نفس باد صبا سی خوم و خوت خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت

بدی و رنج و عزا سی دشمنت بهترین روز خدا سی خوم و خوت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ده تیر قناسه و سیقه تیات و دنیا نمم تالی د میات

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سیل چشم پر د خیال تونه رپ رپ دل سی چش کال تونه

منتظرم بلکه تو سیلم بکی چش امیدم و وصال تونه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر دمی هر ساعتی سیت بیقرارم کی میای سر بزنی طاقت ندارم

نه موبایلت خط میه نه میزنی زنگ اس ام اس کل کو بیا دل سیت بیه تنگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ار بها چرخ فلک یاد تونه بور د ویرم سر مونم زیر بالم کز میکنم آروم میمیرم

دونم و داغ حرفیات آخر و کهساز میزنم ایقه متل خش نگو هیسه خومه دار میزنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چی کموتر پر اشکسه اشکسه بالم ناونم د دیری دوس چطور ننالم

دوسیام سیم عزیزن- بیشتر د جونم ار بهام یادشو نکم لال با زبونم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تموم لرسون زیر و رو کردم همه رفیقون گن و خو کردم

همه یک و یک جا خوشون دارن ولی هیچ کمشو معرفت تون نارن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شرط بو و بی تو، برگم دوار بو سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو جدایی و تو روژ مرگم بو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شرط بو و بی تو برگم، دوار بو سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو جدایی و تو روژ مرگم بو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام کابرا یار قدیمی رفیق چن ساله فره صمیمی

تعجب نکه شماره منه ولی یه عمره آواره تونه

الآن فکر کی نام مه کیه تقصیرت نیه دنیا هر یسه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بو کفنم کوتاه، قورمیش تنگ بو

هیچ کام رفیقل نانه سر قورم چن نفر غریو جم بونه دورم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

رط بو و بی تو برگم، دوار بو سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو جدایی و تو روژ مرگم بو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بو کفنم کوتاه، قورمیش تنگ بو

هیچ کام رفیقل نانه سر قورم چن نفر غریو جم بونه دورم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

چی انار گل دار مه سیت هلاکم

نه دسم وت میرسه نه چو گلاکم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اِدیس بِس بَس بِس نیدیس بِس نَس بِس گاس باییسِس با خوس یابِرَس
معنی:اگه میدیش بهش بدش بهش اگه نمیدیش بهش ندش بهش شاید لازمش بشه خودش میاد میبرش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر طرف که سیل میکم میایی و ویرم

ناونم که غش بکم یا سیت بمیرم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عزیزم نم نم بارو ها میباره

دل مه چی دریای سیت بی قراره

یه وقتی نمیری یا سیم نکی تو غش

دلم میها حرف بزنم گوشیم شارژ ناره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی تش بیره که مه دت دیرم

هر نفس یادت میکم نری د ویرم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پریشون زلف زالت

غزل وصف تیه کالت

ستاره آسمو خالت

چطوره حال و احوالت؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تموم زنه ایم ناز چشیاته

د گوش جونم آهنگ صداته

و چی دل خوش بکم وقتی که نیست

دل مه تنگ او لو خنیاته

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غم دیریت کشتمه هام د خیالت

سی چی اس ام اس نمه ای وا ای موبایلت؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

رو و هار

.

.

.

هارتر

.

.

.

تیکه هارتر

.

.

.

میمیرم سیت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر و شتیر قصاو خینم بریزی

مه د تو دل نمیکم خیلی عزیزی

درد دل سی کی بوم کی بیره گوش

دوسکت مر بمیره بکت فراموش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نه د پیری بمیری نه د جوونی

همه دنیا تش بیره هه خوت بمونی

چی درخت بی ثمر حشک بیه برگم

ترک دوسیت نمیکم تا روز مرگم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مه چنو فکر تونم هیچ دم نمنه

نکنه ترکم بکی ایل وم بخنه

دلت و شادی لویات د خنه

دنیا و ا دو کَــــس یه جور نمنه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تش نیایی کنج دلم سی یادگاری

هر کجا که سیل میکم تو وام دیاری

اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه چیت باو دله غیر یه کارت
بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی
دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مو دلم هر روز پسین ها و خیالت

یه کلام سیم بنویس چطوره حالت؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ندونم چه کردیه نیری ز ویرم

چی افتو وقتی زنی چی برف اچیرم

قد شلال تیه قشنگ کر بختیاری

مو تونه فراموش نکنم خان چهارمحالی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اسب خو. تفنگ خو. پیا دیاری

هر سنه خدا دا به بختیاری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وردارم ز خین دل دنیان کنم رنگ
دل تو مر کافره وم نیزنی زنگ

مه مومه آو تو هر آگر قبوله
تو هر یه گم مه تا آخر قبوله

بوری تا عشقمو بیمه قلاپر
مه دس ارجا تو هر پر قبوله

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چملت کاخ ایمونم رمونی
چو زانی دویریت جیرم سزونی

سرت هیز ده گلاره تا بزانی
خم تو دار دو متریم چمونی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هاینر کو رفیق دیارت نیه
دنگ اس ام اس جانانت نیه

گیانم و فدای دنگ زلالت
هر مه باید بوم جویای احوالت.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چطور طاقت ماری ساکت و خاموش
وری زنگی بیه درد دلی بوش

ارا حرفه لت سراپا گوشم
هر چوی کتری قل قل مجوشم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چوی گلال پاییز برشیامه و پات
هر چن مه دویرم دلم ها و لات

همیشه خوش بوین بنیشین شاد
سلام برسن هر که ها و لات

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیارت نیه دویر اه زنیت
ردت بگرم بام منیت

ردت بجورم اکمر خار
نیل نا امید بوم سر بار دیار

سر بار اه دیار تا پیات بکم
اه نوم صد گل بام جیات بکم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام رفیق دل نشینه کم
زجر غریبی و کول کیشه کم

سلام براکم دوس گیانیم
اه دوری دیه نت جور زندانیم

هم برا و هم دوس قبله و نفسم
اس ام اس ات رسیه ادسم

پیمان دوسی تا ابد بسم
داشی ا عشقت دائم سر مسم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مولا مهدی نگهدار قدو بالات بو
هرچی نامرده کل و فدات بو

دشمنت غمین دویر ا خدا بو
گیونت سلامت هر بی قضا بو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فکر چین داسیه سرم مجبور و هوسیانم نکه
چوی اگر کور بیمسا دی فکر گیسیانم نکه

و دویریت یه کهکشان آساره عاشق نیشتیه
مه مچم و پا وژم‌‌ مجبور و توریانم نکه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

و کی بوشم غم دل جز تو که غمخوار منی
تو حکیم نافه بریای دل بیمار منی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشالمه اسگه هر نون ساجی بی
ای پونصد نفر یکی حاجی بی
اما ایسگته حاجی حاجیه
ای نوم پونصد نون یکی ساجیه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه چیت باو دله غیر یه کارت
بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی
دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مو دلم هر روز پسین ها و خیالت

یه کلام سیم بنویس چطوره حالت؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ندونم چه کردیه نیری ز ویرم

چی افتو وقتی زنی چی برف اچیرم

قد شلال تیه قشنگ کر بختیاری

مو تونه فراموش نکنم خان چهارمحالی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اسب خو. تفنگ خو. پیا دیاری

هر سنه خدا دا به بختیاری

وردارم ز خین دل دنیان کنم رنگ
دل تو مر کافره وم نیزنی زنگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم شو وا غمت خاپوره میکه
میشینه چی غریوی هوره میکه
تش عشقت چنو تاو ون د جونم
اثر گرگر منن پاشوره میکه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم گیس خیالت شونه میکه
غمت گر گر منن دیونه میکه
دل ویلونه مه شو چی کموتر
د زیر طاق برمت لونه میکه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سر بنی سر دلم شوگار بهاره

خوش و حال کسی که دوسی چی تو داره

چی درخت سر کو کنسه پوسم

شاخ و برگم ریزسه د دیری دوسم

* * * *


نظرات شما عزیزان:

ابوالفضل
ساعت9:59---14 فروردين 1394
اس ام اسهاي جالبي بودن البته معني برخي كلماتو نمي دونستم .

محمد شجاعی
ساعت14:29---18 شهريور 1391
مرسی

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:اس ام اس,لری,بختیاری,حوض ماهی,عکس,pdf, | 19:19 | نویسنده : ابراهیم علیجانی |

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مقالات الکترونیک